Jobs

Algemeen directie Civiele veiligheid

Tweetalig Calltaker Noodcentrale Brussel (101) (m/v/x)
 • Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en hulpdiensten (politie, brandweer of dringende medische hulp).
 • Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
 • Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
 • Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
 • Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
 • Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts met een duur van maximum 12 uur.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18245

Calltaker Noodcentrales Vlaanderen (112 & 101) (m/v/x)
 • Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en hulpdiensten (Politie, Brandweer of dringende medische hulp).
 • Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
 • Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
 • Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
 • Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
 • Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts met een duur van maximum 12 uur.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18246

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Veiligheidsbegeleider (m/v/x) voor de gesloten centra - STARTBAANOVEREENKOMST

Als veiligheidsbegeleider in een gesloten centrum van Dienst Vreemdelingenzaken zorg je voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Je volgt hiervoor de reglementaire bepalingen eigen aan de job en toont respect voor iedereen in je werkomgeving: de bewoners/vreemdelingen, collega’s en de directie.

De grootste verantwoordelijkheid binnen jouw job is het toezien op de veiligheid binnen het gesloten centrum.
Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de veiligheidsprocedures volgens de instructies van de centrumdirectie uit.
 • Je gaat proactief tewerk en geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen.
 • Wanneer zich conflictsituaties voordoen, weet je het hoofd koel te houden en de situatie te harmoniseren. Een goede communicatie en teamwork spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Je voert fysieke controles uit, bijvoorbeeld het fouilleren van de bewoners.
 • Je controleert de toegang en de aanwezigheid van de bewoners en eventuele bezoekers.
 • Je meldt incidenten of andere informatie die belangrijk is voor collega’s en/of de directie. Indien nodig, stel je een verslag op.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG18125/Veiligheidsbegeleider-m-v-x-voor-de-gesloten-centra-STARTBAANOVEREENKOMST

Monitor/Groepsbegeleider (m/v/x) voor de gesloten centra - STARTBAANOVEREENKOMST

Tijdens het verblijf van de bewoners in het centrum, sta je in voor hun begeleiding, hun welzijn, de ontspanningsmomenten en hun algemene ontwikkeling. Dit doe je met eerbied voor de wettelijke, reglementaire en hiërarchische bepalingen en in overeenstemming met de geldende richtlijnen.
 

 • Je staat als pedagoog in voor de gezamenlijke en individuele pedagogische begeleiding van bewoners. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opvang van nieuw aangekomen vreemdelingen, en werk je mee aan een vlotte integratie van de nieuwelingen in de bewonersgroep. Je volgt hen op en steunt hen in dit hele proces.
 • Je bent een echte animator. Je staat in voor de begeleiding en ontspanning van de bewoners om de algemene ontwikkeling van de bewoners te waarborgen. Je bent bijzonder gevoelig voor het opmerken en aanvoelen van spanningen in de bewonersgroep en treedt op als bemiddelaar tussen de bewoners of de bewonersgroepen.
 • Je staat als logistiek verantwoordelijke in voor het beheer van ontspanningsmateriaal en voor de toegang tot informatie voor de bewoners. Je zorgt mee voor de verdeling van verschillende soorten informatiebronnen, zoals geschreven pers of literatuur, en ontspanningselementen zoals DVD, muziek, TV,…
 • Je staat als administratief medewerker in voor de opvolging van de georganiseerde activiteiten van het team. Je verzorgt hierbij een duidelijke rapportage van de verschillende taken.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG18126/Monitor-Groepsbegeleider-m-v-x-voor-de-gesloten-centra-STARTBAANOVEREENKOMST

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

FOD Binnenlandse Zaken

Directeur Stafdienst Budget & Beheerscontrole (m/v/x)

Doel van de job

Het uitstippelen van een beleid inzake Budget en Beheerscontrole voor de Federale Overheidsdienst (FOD) teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt binnen het globale beleid van de Federale Overheid zoals gedefinieerd door en in samenspraak met de FOD Budget en Beheerscontrole, en zeker in nauw overleg met het lijnmanagement en in opdracht van de directiecomité.

...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18729/Directeur-Stafdienst-Budget-Beheerscontrole-m-v-x-

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!