Jobs

FOD Binnenlandse Zaken werft aan! Ben jij onze m/v/x die wij zoeken? Is een job met impact, engagement en ambitie iets voor? Blijf dan nog even hangen, want bij ons zit je goed.

 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Federale diensten van de Gouverneurs

Attaché Noodplanning (m/v/x) voor de Federale diensten van de provinciegouverneur LIMBURG

Interne markt

Je wordt ingeschakeld als expert in noodplanning:

 • Je legt en onderhoudt constructieve contacten met partners binnen andere (lokale, provinciale, gewestelijke en federale) overheden en diensten.
 • Je neemt actief deel aan multidisciplinaire werkgroepen en zorgt voor de identificatie en deelname van (thematisch) betrokken partnersJe behartigt de belangen en de visie van de dienst.
 • Je zorgt voor de redactie en het up to date houden van de toegewezen nood-en interventieplannen en je bent het aanspreekpunt en de expert m.b.t. deze plannen.
 • Je zorgt (mee) voor de organisatie, het beheer en de evaluatie van rampenoefeningen.
 • Je formuleert zowel schriftelijke als mondeling adviezen met betrekking tot noodplanning en communicatie aan alle partners en klanten.
 • ...

Meer info: Attaché Noodplanning (m/v/x) voor de Federale diensten van de provinciegouverneur LIMBURG - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - Selor, selectiebureau van de overheid

Solliciteren t.e.m. 08.03.2021

FOD Binnenlandse Zaken

Jurist (m/v/x) (meerdere profielen)
 1. Jurist binnen de juridische dienst van het Crisiscentrum:
 • Je staat de directie van de juridische dienst bij en behandelt juridische dossiers binnen alle bevoegdheidsdomeinen van het Nationaal Crisiscentrum (openbare orde, bescherming van personen en goederen, crisisbeheer, noodplanning, alarmering, ...), waarvan de aanvraag uitgaat van verschillende actoren.
 • Je ondersteunt de pilootthema's van het Crisiscentrum, behalve als de aanvraag uitsluitend van juridische aard is.
 • Je stelt wettelijke of reglementaire initiatieven voor en werkt de desbetreffende projecten uit.
 • Je beantwoordt de briefwisseling en parlementaire vragen.
 • Je volgt de werken op die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum (Ministerraad, Parlementaire werkzaamheden, Staatsblad, ...) en organiseert de verspreiding van desbetreffende informatie.
 • Je onderhoudt structurele contacten met de juridische dienst van het Departement en volgt de beroepen en de gerechtelijke procedures binnen ons bevoegdheidsdomein, waarbij de Belgische Staat partij is, op.
 • Je verleent juridisch advies aan het Crisiscentrum, aan het Kabinet en aan externe partners (ministers, gouverneurs, burgemeesters, organisatoren van evenementen, bevolking, ...).
 • Je begeleidt het sluiten en uitvoeren van de overheidsopdrachten van het Crisiscentrum in nauwe samenwerking met de cel Overheidsopdrachten van het departement.


Je werkt in principe volgens een uurrooster dat overeenstemt met de gebruikelijke kantooruren, met een variabel uurrooster tussen 7.30 u. en 18.30 u.
Je bent flexibel en bereid om in uitzonderlijke situaties buiten de kantooruren opgeroepen te worden en te werken.

 

 1. Jurist bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen:

Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

 • Je werkt juridische en/of feitelijke argumenten uit, onder leiding van de magistraten om hen toe te laten kwaliteitsvolle arresten te vellen, dit ter voorbereiding van de zittingen en de arresten.
 • Je zoekt de correcte rechtspraak op en stelt ontwerparresten op;
 • Je analyseert de procedurestukken die door de partijen werden neergelegd en je verzekert het vormelijk en inhoudelijk nazicht.
 • Je neemt deel aan de terechtzittingen, onder leiding van de hoofdgriffier. Je doet administratieve voorbereidingen en opvolging hiervoor. Je maakt het proces verbaal op en ondertekent mee de arresten.
 • Ook neem je eventueel deel aan de wachtdienst voor beroepen die worden ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de recente wetgeving, de relevante rechtspraak en de rechtsleer. Hiertoe neem je de nodige initiatieven.
 • Je werkt een eenduidige administratieve procedure mee uit voor de principiële of de vaak voorkomende beroepen door voorstellen te formuleren met als doel - in het
  kader van deze geschillen - een eenduidige interpretatie van de wetgeving en de rechtspraak te gebruiken. Hiervoor analyseer je de problematiek en doe je opzoekingen betreffende de rechtspraak en de rechtsleer.
 • Je werkt aan de hand van de procedures van de vreemdelingenwetgeving (Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). Je hebt kennis van het bestuursrecht en/of het (administratief) procesrecht.

Solliciteren kan enkel via Selor t.e.m. 15 maart 2021

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Nederlandstalige adjunct-commissaris (m,v,x)

De adjunct-commissaris handelt onder het gezag van de commissaris-generaal en staat hem bij in de uitvoering van zijn wettelijke taken en de doelstellingen die in het beheersplan zijn opgenomen.
 
De adjunct staat de commissaris-generaal bij in de ontwikkeling en het management van de organisatie overeenkomstig het beheersplan. Bij de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming oefent hij of zij, onder de leiding van de commissaris-generaal, supervisieopdrachten uit en neemt hij of zij de beslissingen voor die verzoeken.
 
Voor de ontwikkeling en het management van de organisatie staat de adjunct de commissaris-generaal bij. Hij of zij streeft ernaar de efficiëntie en de resultaatgerichtheid van de organisatie te verhogen. Dit houdt in:

 • de versterking van de interne organisatiestructuur;
 • de optimalisering van de werkprocedures en –processen;
 • de ontwikkeling en handhaving van een optimaal P&O-beleid;
 • het meten, controleren en verbeteren van de prestaties van de organisatie. De verkregen informatie wordt kritisch beoordeeld. Zo nodig worden er verbeteringsprojecten voorgesteld;
 • het opvolgen van de projecten tot verbetering van de werking van het commissariaat-generaal.

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANE20701/NEDERLANDSTALIGE-ADJUNCT-...

Solliciteren t.e.m.25-02-2021

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Psycholoog

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëring. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

Binnen deze gesloten setting sta je als psycholoog in voor de opvang en de begeleiding van de bewoners. Je ondersteunt en bevordert het psychisch welzijn van de bewoners en biedt een kwalitatieve, vaak kortdurende, psychologische opvolging. Jij observeert, behandelt en begeleidt psychisch kwetsbare bewoners.

Aan de hand van individuele gesprekken versterk jij de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bewoners. Samen met een team van o.a. collega-psychologen, verpleegkundigen, artsen, sociaal assistenten, groepsbegeleiders en veiligheidsmedewerkers bereid je de bewoners maximaal voor op hun terugkeer.

Als psycholoog voel je aan wat de noden van de bewoners zijn. Je schat ook de ernst van de psychische kwetsbaarheid in. Soms wil een bewoner gewoon even zijn hart luchten, soms is een individueel behandeltraject nodig of zelfs verplicht om de veiligheid te garanderen.

Want net als in de samenleving, wordt ook binnen de muren van het gesloten centrum de mentale gezondheid op de proef gesteld. Zo kan je worden geconfronteerd met crisissituaties zoals onder meer zelfmoordpoging, automutilatie, hongerstaking en bewonersprotest. Bij deze acute crisissituaties verleen jij de nodige psychische hulp. In nauw overleg met het veiligheidspersoneel coördineer je de interventies.

Samen met het medisch team, groepsbegeleiders en sociaal assistenten werk je een plan van aanpak uit die het psychisch welzijn van de bewoner bevorderen.

Tijdens de multidisciplinaire teamvergaderingen kan je ideeën uitwisselen en geef je advies over de verdere begeleiding van bewoners tijdens hun verblijf in het centrum en tijdens hun terugkeer. Zo kan je onder meer extra rust, aangepaste activiteiten of een overplaatsing voorstellen. Je houdt hierbij steeds rekening met de detentie- en juridische context en met de groepsdynamiek in de leefgroepen.

Samenleven in diversiteit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Je komt in contact met verschillende culturen en diverse zorgbehoeftes. Het is een pittige job, maar jouw relativeringsvermogen zorgt ervoor dat je jouw werk niet elke dag mee naar huis neemt.

Jij zorgt mee voor de emotionele ondersteuning van collega’s en leert hoe ze kunnen omgaan met kwetsbare bewoners en moeilijke situaties. Als één team zorgen jullie voor de sociale, mentale en lichamelijke gezondheid en veiligheid van de bewoners.


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar het fimpje met een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.


Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans
Contactpersoon Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: SelRec-DVZOE [at] ibz.fgov.be?subject=ANG21006:%20info%20jobinhoud%20Psycholoog">SelRec-DVZOE [at] ibz.fgov.be

 

Solliciteren via deze contactpersoon is niet mogelijk. Solliciteren kan enkel via Selor t.e.m. 15/02/2021

 

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.
 

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

 

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.
 

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.

In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

 

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

 

Nationaal Crisiscentrum

Netwerkarchitect / Systeemadviseur A2 (m/v/x)

Bij het Crisiscentrum zijn we best trots op onze geavanceerde en uitgebreide ICT-infrastructuur. Zo zijn onze telefonie- en videoconferentiesystemen koploper in zijn soort. Wij volgen de technologische trends op de voet en gaan steeds op zoek naar nieuwe technologieën en IT-profielen. Dus ben je op zoek naar een job met vrijheid, verantwoordelijkheid en ambitie. Dan zit je bij ons goed.


Netwerkarchitect
 

 • Je werkt en breidt de architectuur van het netwerk uit. Jij garandeert stabiele en veilige verbindingen, zowel intern als extern.
 • Je brengt de behoeftes van gebruikers in kaart, evalueert de verschillende hardware- en softwareoplossingen en biedt een antwoord op de noden van de organisatie.
 • Binnen de Microsoft serveromgeving verzeker jij de prestaties van ons netwerk binnen de optimale werkingszones om zo problemen van overbelasting te vermijden.
 • Je verzekert de opvolging en de evolutie van het ICT-netwerk. Hierbij speel je maximaal in op nieuwe trends en technologische evoluties.
 • Daarnaast ondersteun en adviseer je netwerkbeheerders bij complexe problemen.


Systeemadviseur

 • Je bepaalt de architectuur van onze systeemparken. Zo sta je aan het hoofd van een team van interne en externe systeembeheerders.
 • Je coacht jouw team om het beste uit zichzelf te halen. Je begeleidt in normale omstandigheden ongeveer 4-5 teamleden, maar tijdens projecten kan dit uitgebreid worden naar 6 tot 8. Jij stroomlijnt de operationele IT-processen. Je volgt de terugkerende incidenten op, evalueert de kwaliteit van de ICT-ondersteuning en werkt proactief verbetertrajecten uit.
 • Bij incidenten zorg jij voor een goede monitoring en een snel herstel. Je staat in voor de security en de disaster recovery plannen.
 • Je bepaalt de configuraties van de verschillende serverproducten en beheert de licenties die daarvoor nodig zijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor het investerings- en aankoopplan voor alle ICT-, audio en video- gerelateerde technologie.
 • Daarnaast adviseer je het Crisiscentrum over beveiligingssystemen, opslagsystemen, toegangscontrole en camerasystemen.


Meer info over de jobinhoud?
Philippe Smets - Adviseur
Contactpersoon Nationaal Crisiscentrum
Tel.: 02/506.66.15
E-mail: philippe.smets [at] nccn.fgov.be?subject=ANG20339%20-%20Netwerkarchitect/Systeemadviseur">philippe.smets [at] nccn.fgov.be

 

Solliciteren kan t.e.m. 15 februari 2021 via Selor.

 

Medewerker schoonmaak en Medewerker klusjes (m/v/x)

Voor onze medewerker schoonmaak:

 • Je onderhoudt de kantoren, gangen, sanitaire ruimtes en vergaderzalen.
 • Schikt ook tafels en stoelen.
 • Je vult benodigdheden in de sanitaire ruimtes aan.
 • Je brengt servies bij vergaderingen en ruimt het nadien op.
 • Je voorziet ook koffie en water bij vergaderingen.
 • Je maakt de keuken schoon (onderhoud, vaatwas in- en uitladen, koffie zetten,…)
 • Je reinigt het schoonmaakmaterieel (dweilen en doeken).

Voor onze medewerker klusjes:

 • Je beheert de afvalverwerking (PMD, papier, huishoudelijk afval, asbakken).
 • Je staat in voor het stockbeheer van de sanitaire producten.
 • Je voert kleine herstellingswerken uit (vervangen lampen, vastschroeven van losse zaken,…)
 • Je inspecteert dagelijks alle gemeenschappelijke ruimtes om problemen met afval, mechanische defecten of storingen op te sporen.
 • Je staat in voor vervoersopdrachten van klein materiaal.
 • Je controleert regelmatig de goeie werking van kleine elektrische apparaten, zoals koelkasten, magnetrons, vaatwasmachines en koffiezetapparaten.
 • Je steekt klein meubilair in elkaar en stockeert oud meubilair.
 • Je helpt kleine- en grote verhuisbewegingen te coördineren.
 • Je vult de frigo’s van de vergaderzalen aan.
 • Je bevoorraadt waterfonteinen (kraan en filter wekelijks schoonmaken).
 • Je onderhoudt parking, trottoir en gevel.
 • Je begeleidt onderhoudsfirma’s terwijl ze werken uitvoeren.
 • Je ontvangt leveringen, stockeert ze zorgvuldig of bezorgt ze aan de juiste dienst.Meer info over de jobinhoud?
Femke Petry - Dienst P&O Nationaal Crisiscentrum
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.:
E-mail: femke.Petry [at] nccn.fgov.be (subject: Medewerker%20schoonmaak%20en%20klusjes%20(CNG21011))

 

Solliciteren t.e.m. 15 februari 2021 via Selor

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!