Jobs

Algemeen directie Veiligheid en Preventie

Attaché - Dossierbeheerder Private Veiligheid

De Directie Private Veiligheid maakt deel uit van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) https://www.ibz.be/nl/veiligheid-en-preventiewaakt vanuit het algemeen belang over de delicate sector van de private en bijzondere veiligheid. Door middel van pro-actieve controle op de naleving van de regelgeving en de uitvoering van haar takenpakket verzekert de directie de correcte relatie tussen publieke en private veiligheid, het respect voor de rechtsstaat en de rechten van de burger.

Op strategisch vlak verzamelt de Directie Private Veiligheid kennis, wint advies in en ontwikkelt een visie teneinde een adequaat overheidsbeleid uit te werken en de reglementering te actualiseren. Ze maakt het beleid kenbaar, verstrekt expertise en vertegenwoordigt de overheid op nationaal en internationaal vlak.

Op operationeel vlak voert ze een preventief beleid via de behandeling en de controle van aanvraagdossiers voor vergunningen, erkenningen en homologaties.

Binnen dit kader is de directie ondermeer belast met:

  • het toezicht op de naleving van de regelgeving en de uitoefeningsvoorwaarden door middel van preventieve controle;
  • de behandeling van aanvragen tot vergunning en goedkeuring voor het uitvoeren van activiteiten binnen het domein van de private veiligheid (door bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten, privé-detectives, beveiligingsondernemingen, veiligheidsadviseurs, opleidingsinstellingen en het personeel van deze ondernemingen en diensten);
  • ...

Binnen de Directie Private Veiligheid (Algemene Directie Preventie en Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken) oefen je de functie van attaché-dossierbehandelaar uit. In het kader van deze functie beheer je verscheidene taken:

Als dossierbeheerder analyseer je de elementen waaruit de dossiers zijn samengesteld, indien nodig verzamel je bijkomende gegevens. Je bereidt ontwerpbesluiten voor van de minister. Je behandelt de briefwisselingen en antwoordt op parlementaire vragen. Je spoort proactief problematische aspecten betreffende de private veiligheid op.

Je vertegenwoordigt de directie. Zo neem je deel in naam van de directie aan diverse fora, werkgroepen, overlegplatformen, rondetafelgesprekken en opleidingscommissies om de reglementering voor te stellen of het standpunt van de dienst te verdedigen. Je stelt er de verslagen op en geeft intern feedback. Je vertegenwoordigt de minister van Binnenlandse Zaken bij de Raad van State. Je geeft cursussen en opleidingen aan politiediensten, studenten, de ondernemingen van de sector, enz., over de toepassing en de interpretatie van de reglementering van de sector.

Als projectmedewerker ben betrokken in projecte van administratieve vereenvoudiging en informatisering.

Meer info op https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/59400893/attach---dossierbeheerder-private-veiligheid 

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!