Jobs

FOD Binnenlandse Zaken werft aan! Ben jij onze m/v/x die wij zoeken? Is een job met impact, engagement en ambitie iets voor? Blijf dan nog even hangen, want bij ons zit je goed.

 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Veiligheidsbegeleider (m/v/x) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken (startbaanovereenkomst)

Enkel solliciteren via Selor t.e.m. 2 mei 2021

Binnen deze gesloten setting sta je als veiligheidsmedewerker in voor de veiligheid van onze bewoners, collega's en bezoekers. Jij waakt over de kalmte en de rust in het centrum. Samen met o.a. veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, sociaal assistenten en groepsbegeleiders streef jij naar optimale leefomstandigheden in een veilige omgeving.

De grootste verantwoordelijkheid binnen jouw job is het toezien op de veiligheid binnen het gesloten centrum.

Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de veiligheidsprocedures volgens de instructies van de centrumdirectie uit.
 • Je gaat proactief te werk en geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen.
 • Wanneer zich conflictsituaties voordoen, weet je het hoofd koel te houden en de situatie te harmoniseren. Een goede communicatie en teamwork spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Je voert fysieke controles uit, bijvoorbeeld het fouilleren van de bewoners.
 • Je controleert de toegang en de aanwezigheid van de bewoners en eventuele bezoekers.
 • Je meldt incidenten of andere informatie die belangrijk is voor collega’s en/of de directie. Indien nodig, stel je een verslag op.

 

Daarnaast begeleid je de bewoners en zorg je voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen het centrum in afwachting van hun verwijdering van het Belgisch grondgebied.

Dit omvat o.a. volgende taken:

 • Je stelt je pedagogisch op en staat in voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van bewoners.
 • Je staat in voor de organisatie en begeleiding van kleine activiteiten voor de bewoners. Jaarlijks breng je een aantal ideeën aan en werk je samen met jouw team de activiteiten uit. Ook bied je ondersteuning bij de organisatie van grotere activiteiten en themaweken.
 • Je bent het directe aanspreekpunt. Je onderhoudt sociale contacten met de bewoners, biedt hen een luisterend oor en de nodige begeleiding. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten (medische dienst, psycholoog, sociale dienst, e.d.).
 • Je informeert op een correcte manier de andere diensten zodat een vlotte samenwerking en een degelijke opvang en begeleiding van de bewoners gerealiseerd wordt.
 • Je ziet toe op de orde en netheid van het centrum en de bewoners. Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de bewoners.
 • Je ziet mee toe op het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d.

OPGELET:

 • In Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek werk je in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht- en weekendprestaties in.
 • In Brugge werk je in een vaste shift: de vroege, late of nachtschift.


Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans
Selectiedeskundige P&O - Selectie & Rekrutering
Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: selrec-DVZOE [at] ibz.fgov.be

Veiligheidsmedewerker (m/v/x) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken

Solliciteren t.e.m. 26 april 2021 via Selor

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

Binnen deze gesloten setting sta je als veiligheidsmedewerker in voor de veiligheid van onze bewoners, collega's en bezoekers. Jij waakt over de kalmte en de rust in het centrum. Samen met een onder meer veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, artsen en groepsbegeleiders streef jij naar optimale leefomstandigheden in een veilige omgeving.

Als veiligheidsmedewerker leid jij het dagelijkse leven van onze bewoners in goede banen. Naast bewaking en veiligheid, zorg jij voor een aangename en serene sfeer in de groep. Jij informeert bewoners over de huisregels, bedeelt de medicatie, begeleidt hen bij activiteiten, naar de medische dienst, bij bezoek,...

Wanneer je het onthaal bemant, ben je het eerste contactpunt voor bezoekers en organisaties. Je zorgt hierbij voor de nodige info, hun check-in en een goede begeleiding.

Vaak ben jij het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Jij hebt oog voor onderliggende sociale en psychische problemen en onderhoudt goede dagelijkse contacten met de bewoners. Zo spoor je tijdig spanningen op en speel je in op de groepsdynamiek. Die inzichten en bezorgdheden deel je met het team zodat ook zij de nodige medische en psychische ondersteuning kunnen verlenen.

Want samenleven in diversiteit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Zo kan je geconfronteerd worden met crisissituaties zoals onder meer zelfmoordpoging, automutilatie, hongerstaking en bewonersprotest. In deze situaties draag jij een grote verantwoordelijkheid. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koelHet is een pittige job, maar je staat sterk in je schoenen. Je schat de ernst van de situatie in en handelt in overeenstemming met de veiligheidsprocedures.

Je werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht en weekendprestaties in, afhankelijk van het type uurrooster. Je komt terecht in een vaste ploeg die goed op elkaar is ingespeeld. In onze centra staat teamwork op één.

Meer info over de jobinhoud?
Floortje Joosten - Attaché P&O DVZ
Contactpersoon Dienst Vreemdelingenzaken
Tel.: 02/793.95.33
E-mail: SelRec-DVZOE [at] ibz.fgov.be

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.
 

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

 

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.
 

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.

In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

 

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Jurist (m/v/x) (meerdere profielen)
 1. Jurist binnen de juridische dienst van het Crisiscentrum:
 • Je staat de directie van de juridische dienst bij en behandelt juridische dossiers binnen alle bevoegdheidsdomeinen van het Nationaal Crisiscentrum (openbare orde, bescherming van personen en goederen, crisisbeheer, noodplanning, alarmering, ...), waarvan de aanvraag uitgaat van verschillende actoren.
 • Je ondersteunt de pilootthema's van het Crisiscentrum, behalve als de aanvraag uitsluitend van juridische aard is.
 • Je stelt wettelijke of reglementaire initiatieven voor en werkt de desbetreffende projecten uit.
 • Je beantwoordt de briefwisseling en parlementaire vragen.
 • Je volgt de werken op die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum (Ministerraad, Parlementaire werkzaamheden, Staatsblad, ...) en organiseert de verspreiding van desbetreffende informatie.
 • Je onderhoudt structurele contacten met de juridische dienst van het Departement en volgt de beroepen en de gerechtelijke procedures binnen ons bevoegdheidsdomein, waarbij de Belgische Staat partij is, op.
 • Je verleent juridisch advies aan het Crisiscentrum, aan het Kabinet en aan externe partners (ministers, gouverneurs, burgemeesters, organisatoren van evenementen, bevolking, ...).
 • Je begeleidt het sluiten en uitvoeren van de overheidsopdrachten van het Crisiscentrum in nauwe samenwerking met de cel Overheidsopdrachten van het departement.


Je werkt in principe volgens een uurrooster dat overeenstemt met de gebruikelijke kantooruren, met een variabel uurrooster tussen 7.30 u. en 18.30 u.
Je bent flexibel en bereid om in uitzonderlijke situaties buiten de kantooruren opgeroepen te worden en te werken.

 

 1. Jurist bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen:

Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

 • Je werkt juridische en/of feitelijke argumenten uit, onder leiding van de magistraten om hen toe te laten kwaliteitsvolle arresten te vellen, dit ter voorbereiding van de zittingen en de arresten.
 • Je zoekt de correcte rechtspraak op en stelt ontwerparresten op;
 • Je analyseert de procedurestukken die door de partijen werden neergelegd en je verzekert het vormelijk en inhoudelijk nazicht.
 • Je neemt deel aan de terechtzittingen, onder leiding van de hoofdgriffier. Je doet administratieve voorbereidingen en opvolging hiervoor. Je maakt het proces verbaal op en ondertekent mee de arresten.
 • Ook neem je eventueel deel aan de wachtdienst voor beroepen die worden ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de recente wetgeving, de relevante rechtspraak en de rechtsleer. Hiertoe neem je de nodige initiatieven.
 • Je werkt een eenduidige administratieve procedure mee uit voor de principiële of de vaak voorkomende beroepen door voorstellen te formuleren met als doel - in het
  kader van deze geschillen - een eenduidige interpretatie van de wetgeving en de rechtspraak te gebruiken. Hiervoor analyseer je de problematiek en doe je opzoekingen betreffende de rechtspraak en de rechtsleer.
 • Je werkt aan de hand van de procedures van de vreemdelingenwetgeving (Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). Je hebt kennis van het bestuursrecht en/of het (administratief) procesrecht.

Solliciteren kan enkel via Selor t.e.m. 15 maart 2021

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!