Europese verkiezingen - België

Stemming

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en voor kandidaten op Belgische lijsten stemmen.

Om als Europese burger in België aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen, namelijk:

 1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten

U moet op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

 1. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet vervuld zijn uiterlijk de dag van de opmaak van de kiezerslijst (= de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan de maand waarin de verkiezing van het Europees Parlement plaatsvindt).

 1. Minstens 16 jaar oud zijn

U moet uiterlijk op de dag van de verkiezing 16 jaar oud worden.

 1. Stemrecht hebben

Om te mogen stemmen, mag u zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht waarin de Belgische wet voorziet. Bovendien mag u in uw land van herkomst uw stemrecht niet verloren hebben door een individuele gerechtelijke of administratieve beslissing.

 1. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

U moet op de kiezerslijst van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats ingeschreven staan, uiterlijk de dag van de opmaak van de kiezerslijst (= de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan de maand waarin de verkiezing van het Europees Parlement plaatsvindt).

Daartoe vult u het juiste formulier in, dat u bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats kan verkrijgen. Dit formulier kan ook op de federale website voor de verkiezingen afgedrukt worden (www.verkiezingen.fgov.be).

Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, bent u wettelijk verplicht om te gaan stemmen, (behalve jongeren die nog geen 18 jaar zijn), overeenkomstig de Belgische stemplicht. In dat geval kan u niet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst, kan u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft, aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (en u toen als kiezer erkend werd), hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Kandidaat zijn

Om kandidaat te zijn bij de Europese verkiezingen, moet u:

 1. burger zijn van de EU;
 2. in een land van de EU verblijven;
 3. minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing;
 4. niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Europese burgers die niet de Belgische nationaliteit bezitten, moeten bij hun kandidatuur verklaren:

 • dat ze geen kandidaat zijn voor dezelfde Europese verkiezingen in een ander land van de EU;
 • dat ze niet uitgesloten zijn van het recht om kandidaat te zijn bij de verkiezingen in hun land van herkomst ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing. 

Belgen die in het buitenland verblijven

De Belgen die in de Europese Unie verblijven, kunnen kiezen om te stemmen voor een lijst in hun lidstaat van verblijf of voor een Belgische lijst.

Als ze voor een Belgische lijst willen stemmen, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Belg zijn;
 2. ingeschreven staan in de consulaire bevolkingsregisters;
 3. 16 jaar of ouder zijn;
 4. niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 5. zich voor de stemming ingeschreven hebben in de Belgische consulaire post waarin ze geregistreerd zijn (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Op het ogenblik van de inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters krijgt elke Belgische onderdaan van de consulaire beroepspost een persoonlijk inschrijvingsformulier.

Eens ingeschreven, is de Belg onderworpen aan de stemplicht en kan hij/zij voor de verkiezing van het Europees Parlement in zijn/haar lidstaat van verblijf stemmen.

De Belg die in het buitenland verblijft, kan op de volgende manieren stemmen:

 • persoonlijk in België;
 • bij volmacht in België;
 • persoonlijk in de consulaire post;
 • bij volmacht in de consulaire post;
 • per briefwisseling (stembiljet per post).

Referenties naar de wetgeving

Europese burgers die in België verblijven:

www.europeanelections.belgium.be

Belgische burgers die in het buitenland verblijven:

https://diplomatie.belgium.be/nl/voor-belgen-het-buitenland/verkiezingen

Wetgeving:

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1989/03/23/1989000145/justel

Hulp nodig?

Buitenlandse burgers die in België verblijven: FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen

verkiezingen@rrn.fgov.be

Belgische burgers die in het buitenland verblijven: FOD Buitenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen

verkiezingen@diplobel.fed.be

Verantwoordelijke instantie

FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen

FOD Buitenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen

 

Information services survey

Logo your Europe