Strategisch plan 2022-2024

Het strategisch plan 2022-2024 van de FOD Binnenlandse Zaken [PDF], voorheen bestuursovereenkomst genaamd, is ondertekend op 17 mei 2022.

Het plan is het resultaat van een overleg tussen enerzijds de FOD Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigd door mevrouw Laura Szabo, voorzitster van het directiecomité, en anderzijds mevrouw Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Dit strategisch plan wordt uitgevoerd door middel van jaarlijkse operationele plannen, gekoppeld aan de budgettaire cyclus.

Het strategisch plan 2022-2024 van de FOD Binnenlandse Zaken [PDF], voorheen bestuursovereenkomst genaamd, is ondertekend op 17 mei 2022.
 

Het plan is het resultaat van een overleg tussen enerzijds de FOD Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigd door mevrouw Laura Szabo, voorzitster van het directiecomité, en anderzijds mevrouw Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Dit strategisch plan wordt uitgevoerd door middel van jaarlijkse operationele plannen, gekoppeld aan de budgettaire cyclus.
 

Het plan is opgebouwd rond vijf strategische assen en wordt ondersteund door de missie, de waarden en de visie van de FOD Binnenlandse Zaken. Coherentie vormt daarbij de rode draad.
 

Het strategisch plan brengt tevens de oprichting van de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen met zich mee.
 

Minister Annelies Verlinden: “In een samenleving in volle verandering, wordt een goede dienstverlening mede bepaald door een performante ICT-architectuur. Ik ben dan ook zeer tevreden dat het strategisch plan 2022-2024 van de FOD Binnenlandse Zaken oog heeft voor deze realiteit. De nieuwe Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen (AD DIO) zal op een gecoördineerde manier inspelen op de uitdagingen inzake informaticaveiligheid, de nieuwe werkgewoonten van de medewerkers en de verwachtingen van de bevolking.”

 

Missie

De 5.648 medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken dragen bij aan de voorbereiding en uitvoering van het federale beleid in de volgende 4 domeinen:

 1. de veiligheid van de burger en de maatschappij, in het bijzonder haar democratische ontwikkeling en de bescherming van het private en openbare patrimonium;
 2. de registratie en identificatie van natuurlijke personen;
 3. de uitoefening van bepaalde rechten die verband houden met het burgerschap waaronder de organisatie van democratische verkiezingen;
 4. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

   

Cultuur en waarden

Voorzitster Laura Szabo: “Coherentie vormt de rode draad van de activiteit en de werking van de FOD Binnenlandse Zaken: in het gedrag, in de communicatie, in de wijze van organisatie, in het beheer en in het bestuur. Zij voegt betekenis en meerwaarde toe."
 

Deze rode draad vormt de basis van de bedrijfscultuur waarop de volgende waarden geënt zijn: engagement, mensgerichtheid, respect, dynamiek en integriteit.

 

Visie

De FOD Binnenlandse Zaken wil zijn rol van aanspreekpunt inzake veiligheid, migratiebeleid en beheer van identiteitsgegevens bevestigen. De FOD wil, via gezamenlijke actie, een geoptimaliseerd bestuur, strategische allianties en een gepaste betrokkenheid van het middenveld, instaan voor:

 • een gecoördineerde en ontzuilde aanpak van de veiligheid;
 • de continue uitoefening door iedere burger van zijn burgerschapsrechten en democratische rechten;
 • de toegang voor ieder individu tot de bescherming die hem toekomt op grond van het nationaal of internationaal recht.

   

Vijf transversale strategische prioriteiten

Bewust van de uitdagingen die verbonden zijn aan zijn opdrachten en vanuit een streven om steeds adequater in te spelen op de komende uitdagingen, wil de FOD Binnenlandse Zaken een ambitieuze strategie opzetten rond vijf prioriteiten die allemaal bijdragen tot de toename van de maatschappelijke meerwaarde van de FOD en tot een verhoogde doeltreffendheid van de actie.
 

Die prioriteiten vormen de grondslag waarop de strategische doelstellingen steunen, de basis waarop de FOD zijn opdrachten wil uitvoeren en vorm wil geven aan zijn visie en aan de prioriteiten van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 
 

De vijf transversale strategische prioriteiten zijn:

 • een klantgerichte moderne dienstverlening,
 • doeltreffende partnerschappen,
 • datagedreven werken,
 • een organisatie op maat van de medewerkers,
 • een referentiepunt zijn.

   

Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen

Het strategisch plan 2022-2024 brengt tevens de oprichting van een nieuwe algemene directie binnen de FOD Binnenlandse Zaken met zich mee: de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen (AD DIO), die op 2 mei laatstleden van start is gegaan.
 

Het gaat om een herziening van het ICT-organisatiemodel en het opzetten van een structuur die steeds beter beantwoordt aan de uitdagingen inzake informaticaveiligheid, aan de verwachtingen van een samenleving in volle verandering, aan de nieuwe werkgewoonten en aan de daaruit voortvloeiende behoeften van de medewerkers.

 

*Door op bovenstaande link te klikken, verlaat je het intranet van IBZ en word je doorgestuurd naar YouTube. Het activeren van deze link gebeurt op je eigen verantwoordelijkheid. Als je meer wil weten over de verwerking van je gegevens door YouTube, raden wij je aan om de vertrouwelijkheidsverklaring en het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen. Door op deze link te klikken, stem je in met de verwerking van je gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van YouTube (Google).

Contact

Olivier Maerens
0475 36 38 66
olivier.maerens@ibz.be

Signature annelies verlinden - laura szabo