Opleidingen PREV en FOROP (20 juni 2019)

Veiligheid
Civiele Veiligheid

Op 3 april 2019 werd het ministerieel besluit van 21 maart 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB PREV). De tekst werd aangepast door een erratum, gepubliceerd op 17 april 2019. Op 12 april 2019 werd het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare hulpdiensten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB FOROP).

U vindt de ministeriële besluiten hier:

Doel van de teksten

Door deze teksten kunnen vrijwillige personeelsleden die zich kandidaat willen stellen voor een professionaliseringsprocedure, nu voldoen aan de voorwaarden door het volgen van de opleidingen PREV en FOROP.

Daarnaast worden in de besluiten ook een aantal gelijkstellingen en vrijstellingen geregeld, waardoor duidelijk wordt dat sommige personeelsleden niet meer verplicht zijn om bepaalde opleidingen te volgen. B.v. personeelsleden die in hun hoofdberoep leerkracht zijn of geweest zijn, hoeven de opleiding FOROP-1 en -2 niet meer te volgen.

Tot slot kan de opleiding PREV-3 nu ook gevolgd worden door de administratieve personeelsleden van de dienst brandvoorkoming van de zones.

Inhoud van de teksten

De inhoud van beide besluiten bestaat telkens uit:

  • de titels van de modules, het aantal uren en de pedagogische doelstellingen;
  • de wijze van evalueren en
  • de toelatingsvoorwaarden voor het volgen van de opleidingen.

Geldigheidsduur van de modulecertifcaten en de getuigschriften

De opleidingen PREV-1, PREV-2, FOROP-1 en FOROP-2 bestaan al langer. Ze vormen ook modules in de brevetopleidingen M01 en OFF2 en kunnen leiden tot het uitreiken van een modulecertificaat.

Wie de opleiding PREV-1, PREV-2, FOROP-1 en/of FOROP-2 gevolgd heeft (of zal volgen) als module van een brevetopleiding, krijgt een modulecertificaat dat 10 jaar geldig is. Voor iemand die enkel een modulecertificaat behaalde maar niet het bijhorende brevet M01 of OFF2, geldt de datum van deliberatie als startpunt van de periode van 10 jaar. Bij het behalen van het brevet worden deze modules die er deel van uitmaken als onbeperkt geldig in de tijd beschouwd.

Sinds de inwerkingtreding van voormelde besluiten (10 dagen na de datum van hun publicatie: respectievelijk 13 en 22 april 2019) kunnen deze opleidingen en de opleiding PREV-3 nu ook leiden tot een getuigschrift. Het getuigschrift dat behaald wordt na het volgen van de opleiding en het slagen in de examens is geldig voor een periode van 10 jaar. De verlenging van de geldigheid van deze getuigschriften met 10 jaar is mogelijk mits het volgen van minimum 24u voortgezette opleidingen, gespreid over een periode van 10 jaar.

Getuigschriften en uitoefening van de eraan gelinkte functies

Voor wie de functies van assistent brandpreventie, deskundige brandpreventie of specialist brandpreventie[1] al uitoefent (op basis van een gelijkgestelde opleiding) en wil blijven uitoefenen, is het aangewezen dat hij de voortgezette opleiding volgt die voorzien is voor de verlenging van het getuigschrift PREV, en dit vanaf 13 april 2019.

Voor wie de functies van instructeur FOROP1 of instructeur FOROP2[2] al uitoefent (op basis van een gelijkgestelde opleiding) en wil blijven uitoefenen, is het aangewezen dat hij de voortgezette opleiding volgt die voorzien is voor de verlenging van het getuigschrift FOROP, en dit vanaf 22 april 2019.

In de toekomst zal het immers noodzakelijk zijn om voor de uitoefening van volgende functies te beschikken over een getuigschrift:

  • Assistent brandpreventie- getuigschrift PREV-1;
  • Deskundige brandpreventie - getuigschrift PREV-2;
  • Specialist brandpreventie - getuigschrift PREV-3;
  • Instructeur FOROP-1 - getuigschrift FOROP-1;
  • Instructeur FOROP- 2 (Specialist Vorming, Training en Opleiding) - getuigschrift FOROP-2.

Gelijkstellingen met het getuigschrift FOROP-1

Over de gelijkstelling met het getuigschrift FOROP-1 is een specifieke overgangsbepaling opgenomen in het MB FOROP.

Wie beschikt over een “attest FOROP-1”, behaald vóór 22 april 2019, of een gelijkstelling met dit attest heeft verkregen (via de Werkgroep Gelijkstelling en Vrijstelling[3] van de FOD Binnenlandse Zaken), kan, op basis van het MB FOROP, een getuigschrift FOROP-1 aanvragen bij zijn opleidingscentrum. Bij zijn aanvraag voegt men het bewijs van de gelijkstelling of het attest.

Wie niet beschikt over een “attest FOROP-1” of een gelijkstelling met dit attest, maar wel een instructeursopleiding gevolgd heeft die mogelijks in aanmerking komt voor een gelijkstelling, kan hiervoor een aanvraag indienen bij de Werkgroep Gelijkstelling en Vrijstelling van de FOD Binnenlandse Zaken. Wanneer een gelijkstelling wordt toegekend, kan hij een getuigschrift FOROP-1 aanvragen bij zijn opleidingscentrum. Bij de aanvraag voegt hij het bewijs van de gelijkstelling.

Het getuigschrift FOROP-1 dat wordt uitgereikt door het opleidingscentrum, heeft een geldigheidsduur van 10 jaar die begint te lopen vanaf de datum van de uitreiking. Het is ten zeerste aangewezen dat de opleidingscentra niet wachten op de individuele aanvragen, maar dat zij proactief de getuigschriften uitreiken.

Gelijkstellingen met de getuigschriften PREV-1, PREV-2, PREV-3 en FOROP-2

Het MB PREV bevat geen gelijkstelling van oude opleidingen met de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3, aangezien dit reeds geregeld is in artikel 67, § 1, van het koninklijk besluit van 18 november 2015[4]. Dit artikel stelt het brevet van technicus brandvoorkoming gelijk met de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3. Dit artikel stelt tevens het modulecertificaat van de module brandvoorkoming van het brevet van sergeant en het attest brandpreventieadviseur gelijk met het getuigschrift PREV-1.

Zoals voor alle andere opleidingen blijft het uiteraard ook mogelijk om gelijkstellingen en vrijstellingen met de getuigschriften PREV-1, PREV-2, PREV-3 en FOROP-2 aan te vragen bij de Werkgroep Gelijkstelling en Vrijstelling. (Alle info hierover vindt u hier.

 

[1] Zie bijlagen 25, 26 en 27 van het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

[2] Zie bijlagen 28 en 29 van het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

[3] Vroeger: “de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling”

[4] Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.