HACK4GOV: het NCCN zet in op co-creatie en innovatie (17 oktober 2019)

Veiligheid
Crisisbeheer

Door de gevolgen van de klimaatverandering zullen de hulpdiensten te maken krijgen met meer, langere en complexere interventies. Sneller inspelen op natuurrampen beperkt de impact ervan. Op 17 en 18 oktober 2019 zal het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) deelnemen aan de hackathon HACK4GOV en meebouwen aan een innovatief België, waar iedereen zich veilig voelt.

Technologie, digitalisering en innovatie geïntegreerd in het NCCN

Dagelijks of in crisissituatie, het digitaal tijdperk is een realiteit.  In een steeds evoluerende samenleving moet men reageren door zich aan te passen aan de realiteit. De globalisering van het risicobeheer, een toenemend technologisch karakter, noodsituaties ontwikkelen zich sneller en hebben een grotere impact, ... Wegens de techniciteit en de complexiteit van het crisisbeheer, moet ook dit aangepast worden om op transversale wijze te kunnen reageren op risico's en crisissen: een synergie tussen alle veiligheidsactoren is dan ook onontbeerlijk.  

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) gebruikt de huidige technologieën, door de geldende wettelijke kaders in acht te nemen, om zijn opdrachten te realiseren en richt zich op de innovaties van morgen om zijn acties, zowel in zijn interne werking als in de relaties met zijn partners, te versterken.   Deelnemen aan deze hackathon is dus een opportuniteit voor het NCCN en zijn partners om, samen met burgers met gevarieerde profielen en competenties, een concrete technologische uitdaging aan te gaan - waarbij "big data", actualiteit en operationaliteit gecombineerd worden - teneinde samen een optimale oplossing voor ieders veiligheid te bedenken. 

Klimaatverandering en risicocyclus bij het NCCN

De klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen van de 21ste eeuw. Zoals bij alle grote risico’s is het de taak van hulpdiensten en overheden, maar ook van burgers om zich hierop voor te bereiden. De enige manier om onze “weerbaarheid” te vergroten, is door te weten wat er op ons af komt wanneer het komt en hoe we hierop moeten reageren.

In 2018 heeft het NCCN de identificatie en de nationale analyse van de risico's in België gecoördineerd. De klimaatverandering houdt voor onze regio vooral grotere weersextremen in: extreme temperaturen met een verhoogde kans op hitte- en koudegolven, meer stormen, hevige wind en regen. Voor deze fenomenen hebben verschillende experten vijf scenario's geëvalueerd op het vlak van waarschijnlijkheid, menselijke, sociale, financiële en milieu-impact. Op de portaalsite risico-info.be(externe link) is een visualisering van deze analyse beschikbaar: er wordt bijvoorbeeld getoond hoe groot de kans is dat deze scenario's zich in de toekomst voordoen.

Wat de klimaatverandering betreft, fungeert het NCCN als multidisciplinair, interdepartementaal en interregionaal expertisecentrum voor de overheden en diensten die bij het risico- en crisisbeheer betrokken zijn.  Via zijn organisatie en zijn opdrachten die aan de risicocyclus beantwoorden, wil het NCCN deze synergie tussen alle betrokken actoren vereenvoudigen teneinde te kunnen toezien op ieders veiligheid.   

HACK4GOV om mee innovatieve oplossingen te creëren

Rekening houdend met deze vaststellingen, rijst vandaag één vraag: «Hoe kunnen we als burger, hulpdienst en overheid proactief inspelen op de natuurrampen van de 21ste eeuw?»

Digitale technologieën zorgen nu reeds voor een beter crisisbeheer, denk maar aan het nationale veiligheidsportaal ICMS of het technologische platform BE-ALERT(externe link). Maar we kunnen nog verder gaan.  HACK4GOV(externe link) strekt ertoe een (partiële) oplossing te ontwikkelen om natuurrampen en de gevolgen ervan sneller, efficiënter en beter te kunnen voorspellen, in te schatten en in kaart te brengen.  Dit opdat overheden en hulpdiensten de inzet van middelen beter kunnen voorbereiden en bepalen om zo de impact van deze natuurfenomenen te beperken.

In nauwe samenwerking met de AD Civiele Veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken), zal het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) deze uitdaging ten volle en actief aangaan om samen te leren, van gedachten te wisselen en mee te bouwen aan wat morgen een antwoord zou kunnen zijn op de noodzaak van een zo efficiënt mogelijk crisisbeheer.

Meer info over onze challenge: https://www.hack4gov.be/?page_id=2

 

 

Resilience4Citizens

Na twee dagen van intensief nadenken werd Resilience4citizens gekozen als winnaar voor de uitdaging «Hoe kunnen we als burger, hulpdienst en overheid proactief inspelen op de natuurrampen van de 21ste eeuw?». Dit team stelde intelligente software voor die in staat zou zijn om bronnen van historische, statistische of online gegevens te analyseren. Met filters die gekoppeld zijn aan de anticipatie op natuurrampen, zou deze software het mogelijk maken om via BE-Alert gerichte berichten naar de bewoners te sturen op basis van hun risicoprofiel. Iedereen heeft namelijk de meest gepersonaliseerde informatie nodig om zo doeltreffend mogelijk te kunnen reageren.  Na deze hackathon zullen de medewerkers van het Nationaal Crisiscentrum de leden van dit kortstondige team ontmoeten om na te denken over de praktische uitwerking van dit innovatieve idee.