Over de FOD Binnenlandse Zaken

Onze voorzitster

Laura Szabo (Voorzitster van het directiecomité)

Onze opdrachten

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...

Onze visie

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Het verzekeren van de veiligheid van de burgers is één van de prioritaire opdrachten van de Staat. Het betreft een complexe uitdaging die de samenwerking en coördinatie vergt van verschillende organisaties, zoals de politie, de inlichtingendiensten, het OCAD, Justitie, alsook van de verschillende bestuursniveaus (internationaal, federaal, regionaal, provinciaal en lokaal).

Binnen dat kader wil de FOD Binnenlandse Zaken samen met het geheel van deze partners een rol vervullen op het vlak van de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Wij willen onze strategische allianties versterken en een performant uitwisselingsplatform aanbieden dat borg staat voor een gecoördineerde en horizontale aanpak van de veiligheid, waarbij iedere dienst zijn missies op een autonome en coherente manier uitvoert.

Onze waarden

Iedere medewerker van de FOD Binnenlandse Zaken engageert zich om in zijn handelingen, beslissingen en professionele relaties de volgende 5 essentiële waarden na te leven. 

 • engagement,
 • mensgerichtheid,
 • respect,
 • dynamiek,
 • integriteit.

Lees meer op onze waarden ...

Onze bedrijfscultuur

Wij hechten veel belang aan onze bedrijfscultuur die bepaalt hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer en die onze houding en de manier bepaalt waarop we ons als organisatie opstellen tegenover onze klanten en partners. Deze kwaliteiten moeten vanzelfsprekend begrepen worden in het kader van de uitvoering van onze opdrachten. Wij streven naar een bedrijfscultuur gekenmerkt door 7 basisprincipes:

 • Ethisch
 • Beschikbaar
 • Betrokken
 • Flexibel
 • Analytisch
 • Innovatief
 • Duurzaam

Meer hierover ons in het strategisch plan.

Diversiteit

Waarom is diversiteit belangrijk voor de FOD Binnenlandse Zaken ? Lees meer.