Vereenvoudiging, verbetering en digitalisering van het kiesproces

 

De dienst Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken (AD Identiteit en Burgerzaken) ziet zijn voorstellen van wetswijzigingen goedgekeurd door het federaal parlement op donderdag 16 maart 2023.

De federale, regionale en Europese verkiezingen die in het voorjaar van 2024 zullen plaatsvinden, lijken voor de meesten onder ons misschien nog ver weg. Maar de organisatie van de stembusgang vereist een goede voorbereiding. De dienst Verkiezingen (Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken) stelt dan ook alles in het werk om een goed verloop van de verkiezingen te garanderen.

Zo zijn de verkiezingen van 2019 uitgebreid geëvalueerd en hebben diverse betrokkenen hun feedback gegeven. Dit alles vormde de basis voor het formuleren van verbetervoorstellen.

De verschillende stakeholders (magistraten in de kieshoofdbureaus, gemeenten, representatieve verenigingen en het College van deskundigen belast met de controle van de verkiezingssoftware) hebben het belang van eenvormige procedures benadrukt. Ook de vraag naar vereenvoudiging van de procedures kwam naar voren. Bepaalde papieren processen waren volgens de stakeholders ook zeer tijdrovend.

Op basis van deze globale evaluatie heeft de dienst Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken een aantal voorstellen van wetswijzigingen uitgewerkt voor de verkiezingen van 2024. Deze voorstellen – die in het federaal parlement zijn goedgekeurd op 16 maart – hebben tot doel het kiesproces te vereenvoudigen, te verbeteren en waar mogelijk te digitaliseren.

Concreet gaat het om de volgende zaken die gewijzigd worden:

  • Technische wijzigingen van de wetgeving.
  • Modernisering van het kiesproces via een digitalisering van bepaalde kiesdocumenten: de processen-verbaal zullen in de kieshoofdbureaus digitaal worden opgesteld en er is de mogelijkheid om een kandidatuur digitaal in te dienen.
  • Aanpassing van het kiesproces aan een correct beheer van de persoonsgegevens: de kiezerslijsten zullen niet meer geafficheerd worden in het stembureau.
  • Verbetering van de organisatie van de verkiezingen door bepaalde processen die niet langer relevant zijn, te schrappen: de procedure voor het stemmen per volmacht wordt gewijzigd, net zoals het formulier dat daarvoor gebruikt wordt.
Verkiezingen