Asiel en migratie

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast.

Voor elke vreemdeling neemt de Dienst een beslissing met de volgende kenmerken:

  • transparant: met duidelijke en welomlijnde regels
  • objectief: met een beoordeling zonder enig vooroordeel
  • correct en passend: conform de wet, gemotiveerd in rechte en in feite
  • snel: binnen zeer korte termijnen
  • geval per geval: elke aanvraag wordt individueel behandeld

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af. Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn in toepassing van de wet van 15 december 1980.

Infodesk

Een vraag over je dossier ?

Tél. : 02 488 80 00

Email: infodesk@ibz.fgov.be

Hoe zit het met mijn visumaanvraag?

Online raadpleging