Vaste Commissie voor Taaltoezicht

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is belast met het algemeen toezicht op de toepassing van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT). 
Zij wordt bijgestaan door rijkspersoneel dat haar door de regering ter beschikking wordt gesteld.

Samenstelling

De Commissie bestaat uit een voorzitter en elf leden. De leden worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar:

  • vijf leden worden voorgedragen door het Vlaams Parlement;
  • vijf leden worden voorgedragen door het Parlement van de Franse Gemeenschap;
  • één lid wordt voorgedragen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Voorts benoemt de Koning elf plaatsvervangende leden.

Interne structuur

De Commissie bestaat uit twee afdelingen:

  • de Nederlandse afdeling is samengesteld uit de vijf Nederlandstalige leden van de VCT en is bevoegd voor alle aangelegenheden die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in gemeenten zonder speciale taalregeling uit het Nederlandse taalgebied;
  • de Franse afdeling telt eveneens vijf leden en is bevoegd voor alle aangelegenheden die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in gemeenten zonder speciale taalregeling uit het Franse taalgebied.

De verenigde vergadering van de afdelingen is bevoegd voor alle zaken die niet behoren tot de bevoegdheid van de Nederlandse of Franse afdeling, evenals voor de zaken betreffende de bescherming van de minderheden.

Het Duitstalige commissielid wordt enkel geraadpleegd voor zaken waarin gemeenten uit het Duitse taalgebied of uit het Malmedyse betrokken zijn.

Bevoegdheden

De Commissie brengt tijdens haar zittingen advies uit over alle zaken van algemene aard die verband houden met de bestuurstaalwet en waarover zij door de minister wordt geraadpleegd. Een vraag om advies kan alleen aanhangig worden gemaakt met een door een minister ondertekend verzoekschrift.

In bepaalde gevallen schrijft voormelde wet namelijk de voorafgaande raadpleging van de VCT voor. Zo zijn de voorstellen tot verdelen van de betrekkingen over de taalkaders in de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten onderworpen aan het voorafgaand advies van de Commissie.

Anderzijds kan iedereen bij de VCT klacht indienen tegen elke overtreding van bedoelde wet door om het even welke openbare dienst. De klacht dient per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Commissie te worden gericht.

De VCT kan ook op eigen initiatief in de verschillende openbare diensten onderzoeken instellen in verband met de naleving van de bestuurstaalwet en desgevallend deze onderzoeken afronden met het uitbrengen van een advies. Tot de algemene bevoegdheid van de VCT behoort immers het ter kennis brengen aan de regering van alle wenken, opmerkingen en bevindingen die zij nodig acht.

Verder heeft de VCT de mogelijkheid een annulatieberoep in te stellen tegen bestuurshandelingen die tot stand zijn gekomen in strijd met de bestuurstaalwet. Zij beschikt daarvoor over een termijn van vijf jaar.

Tot slot houdt de VCT toezicht op de taalexamens die door SELOR en de taalgrensgemeenten worden georganiseerd. De VCT stuurt een waarnemer en gaat na of deze examens correct georganiseerd worden.

Contact

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Warandeberg 4

1000 BRUSSEL

Tel: 02 518 23 91

Fax: 02 518 26 20

E-mail: info [at] vct-cpcl.be

Website: http://vct-cpcl.be

Openbaar vervoer: Station Brussel-Centraal | Tram 92, 93, 94 | Metro Brussel-Centraal of Park

Voorzitter

Emmanuel Vandenbossche

E-mail: emmanuel.vandenbossche [at] vct-cpcl.be

Tel: 02 518 23 34

Administratie

Secretaris van de Nederlandse afdeling

Mevr. Nele BECKERS (NL)

E-mail : nele.beckers [at] vct-cpcl.be

Tel. : 02/518.23.92

Fax : 02/518.28.92