Crisiscentrum

Anticiperen om beter te beheren

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) staat 24u/24 ten dienste van de federale regering. 
Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten.

Bijkomend biedt het Crisiscentrum zijn infrastructuur en expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

De opdrachten van het Crisiscentrum vloeien voort uit het koninklijk besluit van 18 april 1988, dat een crisis definieert als een gebeurtenis die wegens haar aard of gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt, die een dringende besluitvorming vereist of die een gecoördineerde inzet van verscheidene departementen en instellingen vergt.

Kerntaken :

  • Actieve waakzaamheid : Het Crisiscentrum waarborgt een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties.
  • (Inter)nationaal punt voor alarmering : Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering is nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering. Hierdoor kunnen de bevoegde overheden snel geïnformeerd worden van een evenement in binnen- of buitenland, relevant voor de veiligheid in België en kan het -afhankelijk van het geval- de alarmeringsprocedures activeren. Na de kantooruren neemt het Crisiscentrum van de Regering de permanentie waar van een aantal federale departementen, waarvoor een wachtrol ter beschikking wordt gesteld.
  • Openbare Orde : Het Crisiscentrum is nauw betrokken bij de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid bij gebeurtenissen van grote omvang die een voorbereiding en coördinatie vereisen tussen verschillende diensten. Het Crisiscentrum organiseert de veiligheid van personaliteiten (staatshoofden en regeringsleiders,...) en instellingen (ambassades,...) in België.
  • Organisatie van de noodplanning : Het Crisiscentrum staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning. Het doel is het opstellen van de noodplanning op federaal niveau, in overleg met de verschillende partners.
  • Infrastructuur voor crisisbeheer : Het Crisiscentrum biedt ondersteuning bij het crisisbeheer door de onmiddellijke beschikbaarheid van het personeel en de nodige middelen ter voorbereiding van de dringende beslissingen. Daartoe beschikt het Crisiscentrum over een aangepaste infrastructuur voor crisisbeheer.