Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De commissaris-generaal en zijn medewerkers verlenen bescherming aan vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst (subsidiaire beschermingsstatus).

Daartoe wordt elke asielaanvraag nauwgezet onderzocht overeenkomstig de internationale, Europese en Belgische regelgeving, waarbij met de asielcontext rekening wordt gehouden.

Concreet betekent dit:

  • Het verlenen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
  • Het weigeren van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
  • Het intrekken van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus;
  • Het uitreiken van documenten van burgerlijke stand aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Tegen een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal is beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Contact

Foto van Sophie Van Balberghe

Sophie Van Balberghe 
(Commissaris-gneraal, FR)

Photo de Christophe Hessels

Christophe Hessels 
(Adjunct-commissaris, NL)

Officieel postadres: Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel

Adres voor asielzoeker, erkenden, advocaat, voogd, vertrouwenspersoon: Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel

Adres voor bezoekers: Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel

Telefoon: 02 205 51 11
E-mailcgvs.info@ibz.fgov.be
Website: http://www.cgvs.be

Informatie en toegangsplan: http://www.cgvs.be/nl/contact