Het activiteitenverslag 2016 van de FOD Binnenlandse Zaken staat online!

Het activiteitenverslag 2016 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken is beschikbaar via volgende link: http://2016.ibz.be​ 

2016 is een zeer intens jaar geweest voor de veiligheidsdepartementen.

Onze organisatie heeft het hoofd moeten bieden aan talrijke crisissen en heeft belangrijke uitdagingen moeten aangaan, waarbij zij vooreerst geconfronteerd werd met de tragische terreuraanslagen in Brussel en Zaventem.  

Bij het lezen van ons activiteitenverslag 2016 zal u een beter zicht hebben op de talrijke initiatieven die ondernomen werden in de verschillende domeinen waar de FOD Binnenlandse Zaken vooral actief is: veiligheid, identiteit, asiel en migratie. Enkele voorbeelden:

 

Veiligheid

  • In 2016 heeft het OCAD 1.257 evaluaties uitgevoerd.

Vanaf 2015 is er een merkbare toename, zowel op het vlak van de evaluatie-aanvragen als van de door het OCAD opgestelde evaluaties.

 

Het PNR (Passenger Name Record) werd ingevoerd bij het Crisiscentrum. De verwezenlijking, op zeer korte termijn, van een juridisch kader voor de verwerking van de passagiersgegevens en het initiatief van minister Jambon om met onze buurlanden een gemeenschappelijke aanpak voor de beveiliging van hogesnelheidstreinen na te streven, tonen aan dat de Belgische overheid deze eenvormigheid van de informatie bovenaan de agenda plaatsen.

 

  • Controle van de private veiligheid: 674 controles en 1.082 interne pv's opgesteld in 2016

Het aantal pv's dat wordt opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde controles (en de pv’s van de politie) is aanzienlijk gestegen in 2016.

 

  • Hulpcentra 112/100: meer dan 2,7 miljoen oproepen in 2016

De organisatie van de teams in de hulpcentra 112/100 werd hertekend om 95% van de oproepen binnen de 5 seconden te kunnen behandelen.

Er werd eveneens een campagne Kids 112 gelanceerd voor de leerlingen van de lagere scholen. Het doel: aan de kinderen uitleggen wat ze moeten doen als ze het nummer 112 contacteren. Het voorgestelde materiaal bestaat uit een video (tekenfilm/lied), een quiz, kleurplaten en spelletjes.

 

  • 17 bezochte scholen, bijna 1000 leerlingen geïnformeerd over de risico's

In november en december 2016 heeft het Crisiscentrum België doorkruist om bijna 1000 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en van het 1ste en 2de middelbaar in 17 verschillende scholen te sensibiliseren om risico’s en crisissituaties het hoofd te bieden.

 

Identiteit en democratie

  • In 2016 werden 2.290.735 eID’s en 395.270 Kids-ID’s uitgereikt.

De strijd tegen identiteitsfraude vormt eveneens een prioriteit voor de FOD Binnenlandse Zaken en zijn partners. Hiervoor werden verschillende initiatieven ontwikkeld in 2016 (conferentie, gecoördineerde aanpak, interdepartementale ministeriële omzendbrief...).

 

Asiel en migratie

  • Daling met 68 % van het aantal asielaanvragen.

In 2016 werden 18.710 asielaanvragen geregistreerd, dat is 68% minder dan in 2015 (44.760 geregistreerde aanvragen).

 

Een moderne en vernieuwende FOD

Dit jaar neemt het activiteitenverslag 2016 van de FOD Binnenlandse Zaken de unieke vorm aan van een website.

Onze FOD wenst steeds meer diensten online aan te bieden voor de burger, zoals “mijn dossier" of alarmeringsmiddelen zoals "Be-Alert".

Ten slotte werden er talrijke projecten met maatschappelijke draagwijdte georganiseerd in 2016, waaronder de door het Crisiscentrum genomen initiatieven betreffende cybersecurity. Ook de hervorming van de Civiele Bescherming is hier een voorbeeld van..

 

Onze belangrijkste activiteiten van 2016 vindt u terug op http://2016.ibz.be

 

Contactgegevens: zie https://ibz.be/nl/contact